!!!   UPOZORNĚNÍ    !!! Vážení zákazníci, děkujeme, že máte zájem u nás nakoupit, ale vzhledem k extrémnímu nárustu objednávek za poslední dny a omezené skladové možnosti našeho eshopu Vás prosíme o shovívavost a trpělivost s vyřizováním objednávek. My i naši dodavatelé děláme vše, co je v našich silách. Děkujeme.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.gastrobio.cz/

PRODEJCE
Eliška Minaříková, Hostěnice 258, Mokrá 66404 (korespondenční adresa)

provozovna eshopu (sklad): Jana Babáka 11, Brno 61200
IČO:88567869
DIČ:CZ8358254267
Jsem plátcem DPH.
Emailový kontakt: info@gastrobio.cz

Tel.: +420 725 792 882
Tel.: +420 775 940 580 (pro vyřizování objednávek)
Bankovní spojení ČR: 2700227459/2010 (CZK) ; 2900970810/2010 (EUR)
Bankovní spojení SR: 2900970810/8330 (EUR)
                                        IBAN: CZ45 2010 0000 0029 0097 0810
                                        SWIFT: FIOBCZPPXXX

KUPUJÍCÍ
je zákazník, může to být fyzická i právnická osoba.

OBJEDNÁVKA
je návrhem kupní smlouvy a je uzavřena zaplacením a převzetím objednaného zboží.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.biolevel.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • stanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce
 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující však může provádět objednávání zboží též bez registrace.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
     - objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
     - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
     - informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím neprodleně zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Veškeré objednávky provedené přes objednávkový formulář, telefonicky nebo e-mailem jsou považovány za závazné.
 • Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího a že s nimi souhlasí.
 • Prodávající je povinen dodat zboží specifikované v kupní smlouvě, vyjma případu, že toto zboží není skladem.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
     - v hotovosti
     - na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
     - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (NE číslo objednávky, pozor). Tento variabilní symbol bude kupujícímu zaslán v e-mailu po uzavření objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.f.) požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Pokud je objednané zboží skladem, prodávající je povinen vyexpedovat objednávku do 2. pracovního dne od obdržení platby. V případě, že je některá položka objednávky nedostupná, zavazuje se prodávající informovat kupujícího o této skutečnosti do 2. pracovního dne pomocí emailu či telefonické komunikace.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a v tištěné formě ho přiloží k objednanému zboží a dohromady s ním odešle na adresu kupujícího.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.a. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu místa podnikání prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.b. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.b. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • Zrušení kupní smlouvy. Zákazník i prodejce může bez udání důvodu zrušit objednávku až do okamžiku převzetí (v případě námi provedeného rozvozu zboží) nebo odeslání zboží (ostatní případy). Pokud zruší objednávku prodejce, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku vyřídit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodejce a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.
 • Rozpor s kupní smlouvou. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 2095, 2096 Občanského zákoníku a násl. Ustanovení § 2169, kdy v případě, že věc nemá vlastnosti splňující jakost při převzetí (§ 2161 OZ), může kupující požadovat dodání jiné věci, pouze pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. V případech, kdy je to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Podle ustanovení § 2169 odst. 3 OZ má kupující právo požadovat přiměřenou slevu namísto jakéhokoliv jiného výše uvedeného nároku.
 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Náklady spojené s doručením nese kupující i tehdy, pokud si objednané zboží bezdůvodně nepřevzal nebo nevyzvedl a prodávajícímu se objednávka vrátí jako nevyzvednutá (marně vynaložené náklady ze strany prodávajícího). Kupující je pak povinen prodávajícímu uhradit částku ve výši sjednané dopravy + 100 Kč jako poplatek související s předchozím vynaloženým úsilím na vyřízení objednávky.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Chlazené zboží je určeno pouze pro osobní odběr a na rozvoz po Brně a okolí, nelze jej posílat kurýrními společnostmi.
 • Riziko znehodnocení zboží v průběhu přepravy u produktů, které podléhají doporučené nižší skladovací teplotě, nese kupující. Kupující je srozuměn s klimatickými podmínkami, ve kterých bude objednávka doručována – platí za předpokladu, kdy objednávka bude doručována do 5dnů od potvrzení objednávky prodávajícím. V případě znehodnocení produktů při přepravě za extrémních teplotních podmínek nese riziko kupující.
 • Způsoby a ceny přepravy – veškeré ceny jsou uvedeny vč.DPH. V případě překročení hmotnostního limitu bude kupující při potvrzení objednávky prodávajícím upozorněn na překročení limitu a prodávajícím bude navrženo navýšení dopravného, které musí být odsouhlaseno kupujícím. V případě specifických objednávek (velký podíl křehkých produktů) je možné účtování balného, které bude vždy podmíněno souhlasem kupujícího.
  ● Rozvoz po Brně. Rozvoz probíhá dle dohody, spíše v odpoledních až večerních hodinách. Je možné domluvit individuální rozvoz. Rozvoz neplatí pro oblasti vyžadující speciální oprávnění k příjezdu na uvedenou adresu (vč. rezidentního parkování) a pro městskou část Brno-Bystrc a okrajové části Brna např. Tuřany, Bosonohy, Moravany, Žebětín, Soběšice apod. Cena za rozvoz je určena podle výše objednávky:
       - 49 Kč při objednávce v rozsahu 0 – 2500 Kč
       - zdarma při objednávce nad 2501kč
  ● Rozvoz po Hostěnicích a okolních obcích (Mokrá - Horákov, Pozořice, Tvarožná, Velatice, Sivice, Kovalovice, Viničné Šumice, Ochoz u Brna, Kanice, Řícmanice, Bílovice nad Svitavou, Podolí, Bedřichovice a Šlapanice do 3 pracovních dní od potvrzení objednávky. Rozvoz dle domluvy, spíše v odpoledních až večerních hodinách. Rozvoz je možný pouze při objednávce nad 500 Kč. Cena za rozvoz je určena podle výše objednávky:
       - 29 Kč při objednávce v rozsahu 501 – 1000 Kč
       - zdarma při objednávce nad 1001 Kč
  ● Osobní odběr v Brně na adrese Jana Babáka 11, Brno (objekt C) je možný pouze při objednávce nad 600 Kč a je zdarma. Předání balíku je v prostorách vrátnice objektu nebo nakládací rampy objektu C po předchozí domluvě.
  ● Prostřednictvím kurýrní společnosti DPD – DPD Private - doručení balíku max. hmotnosti 30kg na adresu v ČR v pracovní dny běžně mezi 10-15h. Cena za přepravu je určena podle výše objednávky:
       - 109 Kč při objednávce do 1500 Kč
       - 79 Kč při objednávce v rozsahu 1501 - 5000 Kč  
       - zdarma při objednávce nad 5000 Kč
       - doběrečné je zpoplatněno 30 Kč
       - při převzetí balíku nelze platit platební kartou
       - v rámci ceny jsou zahrnuty pouze 2 pokusy o doručení
  ● Prostřednictvím kurýrní společnosti DPD – DPD PickUp - doručení balíku max. hmotnosti 19kg na pobočku DPD ParcelShop v ČR. Cena za přepravu je určena podle výše objednávky:
       - 99 Kč při objednávce do 1500 Kč
       - 69 Kč při objednávce v rozsahu 1501 - 5000 Kč  
       - zdarma při objednávce nad 5000 Kč
       - doběrečné je zpoplatněno 30 Kč
       - při převzetí balíku nelze platit platební kartou
       - doba uložení max. 7 kalendářních dní
  ● Prostřednictvím České Pošty – Balík Do ruky (na adresu v ČR v pracovní dny mezi 10-16h) a Balík Na poštu (na pobočku České Pošty v ČR)- doručení balíku max. hmotnosti 29kg. Cena za přepravu je určena podle výše objednávky:
       - 99 Kč při objednávce do 1500 Kč
       - 69 Kč při objednávce v rozsahu 1501 - 5000 Kč  
       - zdarma při objednávce nad 5000 Kč
       - doběrečné je zpoplatněno 35 Kč
       - při převzetí balíku nelze platit platební kartou 
       - doba uložení max. 14 kalendářních dní   
  ● Prostřednictvím České Pošty – Balík Do balíkovny - doručení balíku max. hmotnosti 19kg na vybrané pobočky České Pošty v ČR. Aktuální seznam pošt Balíkovny. Cena za přepravu je určena podle výše objednávky:
       - 59 Kč při objednávce do 1500 Kč
       - 39 Kč při objednávce v rozsahu 1501 - 5000 Kč  
       - zdarma při objednávce nad 5000 Kč
       - doběrečné je zpoplatněno 35 Kč
       - při převzetí balíku nelze platit platební kartou
       - doba uložení max. 14 kalendářních dní
  ● Prostřednictvím Zásilkovny 
  - doručení balíku max. hmotnosti 4kg na pobočku Zásilkovny. Aktuální seznam poboček viz zasilkovna.cz/kde-nas-najdete . Cena za dopravu je určena podle místa zaslání objednávky:

       - 59 Kč při objednávce na pobočku v ČR
       - 99 Kč při objednávce na pobočku na Slovensku
       - doběrečné je zpoplatněno 15 Kč
       - při převzetí balíku nelze platit platební kartou
       - doba uložení max. 14 kalendářních dní
  ● Prostřednictvím kurýrní společnosti do zahraničí
       - kalkulováno individuálně
 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
     - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží
     - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
     - zboží odpovídá jakosti a je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
     - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Ustanovení uvedená v čl. 7 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho místa podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje "Reklamační řád".
 • Na veškeré zboží poskytujeme záruku do doby spotřeby zboží uvedeného na obalu, nejdéle však 2 roky od data prodeje zboží. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé nevhodným zacházením nebo opotřebením zboží.
 1. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • Zboží lze reklamovat dle stávajících platných právních norem.
 • V případě reklamace nás neprodleně kontaktujte telefonicky nebo e-mailem s uvedením popisu vady.
 • Reklamaci vyřizujeme (kladně nebo záporně) nejpozději do lhůty dané zákonem (30 dnů). Po překročení této lhůty vzniká kupujícímu nárok na vrácení kupní částky.
 • Prodávající posuzuje reklamaci na základě pokynů stanovených výrobcem zboží a může jej proto také odeslat výrobci k odbornému posouzení.
 • Nárok na reklamaci zboží vzniká:
     - v případě převzetí zboží, kdy je obalový materiál poškozený, má zákazník nárok na výměnu zboží nebo na uplatnění slevy. Nelze-li produkt vyměnit z důvodu, že není skladem, má zákazník nárok na vrácení peněz
     - v případě chybného dodání zboží bude řešeno individuálně dohodou za přiměřených nároků kupujícího
     - v případě podstatného porušení kupní smlouvy v průběhu záruční lhůty může zákazník zvolit, zda chce produkty vyměnit, produkty vrátit (za náhradu peněz) a nebo zda zákazníkovi postačí náhrada slevy z ceny zboží
     - v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy v průběhu záruční lhůty může zákazník zvolit pouze mezi výměnou zboží a nebo náhradou slevy z ceny zboží. Odstoupit od smlouvy může pouze v případě, že prodávající odmítne závadu odstranit a nebo to nestihne v zákonné lhůtě
 • Vyřízení reklamace. Prodejce vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta na pro vyřízení reklamace je 30 dní od převzetí reklamace prodejcem. Lhůta pro vyřízení reklamace je dána zákonem č. 89/2012 Sb.
 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 • Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@biolevel.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz a kontakty dle místní příslušnosti naleznete zde: www.coi.cz/cz/o-coi/kontakty-inspektoraty/
 • Spotřebitelské spory je možné řešit on-line. V tomto případě lze využít platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 • Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pouze ve smyslu oprávněného zájmu. Více informací k takovému zpracování najdete v samostatné záložce.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Kontaktní údaje prodávajícího: Eliška Minaříková, Hostěnice 258, 66404, info@gastrobio.cz.
 • Platnost těchto obchodních podmínek je od 1.1.2020 do vydání jejich nové verze.

 

V Hostěnicích dne 1.ledna 2020, Eliška Minaříková